طاهر يارويسي

در سال 1319 در گهواره گوران به دنيا آمد. و از سنين كودكي به فراگيري مقامهاي تنبور نزد استاد چنگيز فرماني نوازنده و سازنده تنبور كه نخستين استادش بود پرداخت. سپس به تكميل هنر خود نزد استاد سيد ولي حسيني پرداخت و از اين استاد بهره هاي فراواني برد. طاهر يارويسي علاوه بر تنبور در خواندن مقاهاي تنبور نيز شهرت داشته و از او به عنوان يكي از برجسته ترين خوانندگان مقامات تنبور ذكر مي شود. وي در چندين جشنواره داخلي و خارجي به اجراي برنامه پرداخته است